För skolor

Info skola

 

Hippocamp stallprogram är en satsning för skolor som vill öka kontakten och förståelsen för sina elever med skolfrånvaroproblematik. Det är en insats som skolan kan ge eleven genom åtgärdsprogrammet.

Karlstad kommun hjälper till att göra insatsen möjlig ekonomiskt genom skolnärvaroprojektet i Karlstad som kompenserar skolan för mentorer som besöker elever då de deltar i stallet.

Syftet med att mentorer möter elever som deltar i stallprogrammet är att bygga förtroende mellan elev och mentor med målet att öka skolnärvaro.

När eleven får insatsen stallprogrammet via skolan

 

Skola som vill erbjuda stallprogrammet till en elev kontaktar föreningen genom att maila eller ringa föreningen.

Elever med svår skolsituation och hög skolfrånvaro som vill delta i stallprogrammet kommer sedan att delta en timme i veckan terminsvis. Vid elevens fjärde besök i stallet möter elevens mentor upp vid stallanläggningen och följer eleven under den timme eleven deltar i stallet. 

Lär mer här

 Att mötas vid stallanläggningen är en mellanstation mellan hem och skola och hjälper eleven genom att förkorta sträckan mellan hemmet och skolan. Mentorn deltar sedan genom att möta eleven i stallaktiviteten ca 6 timmar på en termin. Totalt deltar eleven ca 24 timmar i stallet under en termin.

Mentorkontakten en chans att lära känna och eventuellt kartlägga vad som tar emot för eleven i skolan. Att fokus ligger på hästen och aktiviteten gör det lättare för elever med social fobi eller annan problematik i kontakten med mentorn. Mentorkontakten främjar elevens chanser att lyckas att komma tillbaka till skolan.

Elever som deltar i stallprogrammet behöver bli medlemmar i föreningen Hippocamp. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Föreningen Hippocamp och skolan håller kontakt under terminen för att följa upp hur insatsen fungerar för eleven.

Syftet med stallprogrammet är att främja elevens hälsa och sociala kontakt.

Stallprogrammet är en del av åtgärdsprogrammet (som är en beskrivning av vilket särskilt stöd som skolan kommer att ge en elev.) åtgärdsprogrammet är upprättat av elevhälsoteamet med godkännande av rektor och vårdnadshavare.

Stallvistelsen räknas som skolnärvaro. I stallet får eleverna lära sig hästhantering och att rida helt efter sina egna förutsättningar. Syftet med stallvistelsen är att främja elevens hälsa och motivera eleven till ökad skolnärvaro.

Syftet med detta är att främja elevens kontakt med skolan och skolans kontakt med eleven för att motivera till ökad skolnärvaro.

Hippocamp skolprogram

 

Vi vet att elever med svår skolsituation och skolfrånvaroproblematik har rätt att få sin utbildning tillgodosedd även då de inte kan delta i skolan. Vi upplever att utbildningen ofta uteblir då skolan inte lyckas inkludera elever med skolfrånvaroproblematik. Idag finns inte pengar till insatser för skolor att ha lärarledd undervisning utanför skolan.

Lär mer här

Då skolan inte fungerar kan i bästa fall en resurs från skolan möta upp den elev som sitter hemma. En resurs som arbetar åt skolan är inte utbildad att undervisa och ansvara för elevens utbildning. Av eleverna med problematisk skolfrånvaro är elever med olika Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar överrepresenterade. Eleverna har diagnoser som Autism, Dyslexi, ADHD och många har en kombination med flera olika diagnoser.

Att bemöta och arbeta med dessa elever kräver stor kunskap då deras utmaningar är många på grund av deras diagnoser. De här eleverna har lika rätt till utbildad lärarledd undervisning som elever som klarar sin skolsituation, men i skolorna idag finns inte pengar avsatta att tillgodose elever som inte lyckats inkluderas i skolan.

Vissa barn med skolfrånvaroproblematik får på grund av det inte sin utbildning tillgodosedd under flera år. Trots att de har rätt till det enligt skollagen som säger att hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i grundskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.

Moment 22 

Det kan kännas hopplöst då vårdnadshavarens uppgift (enligt skollagen) är att se till så att eleven kommer till skolan samtidigt som skolans uppgift (enligt skollagen) är att anpassa så att eleven ska klara att delta och vara inkluderad i skolan.

När eleven slutat komma till skolan är det redan för sent, eleven mår redan så dåligt i sin skolsituation att det inte är möjligt att vara i skolmiljön längre. Inget barn vill vara isolerad och utanför gemenskapen som skolan ger. Vårdnadshavare kan inte bära eller tvinga sina barn till skolan och det finns en gräns för hur mycket det går att pusha på ett barn där det gått så långt att barnet isolerat sig. Barn som drabbas av långvarigt utanförskap löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det är vanligt förekommande att barn med skolfrånvaroproblematik utvecklar social fobi.

Är du intresserad av en insats där elever med svår skolsituation och problematisk skolfrånvaro får sin utbildning tillgodosedd av specialutbildad lärare, samtidigt som de får umgås med djur?  Då ska du skicka en intresseanmälan till Hippocamp skolprogram.

Vi samlar nu in intresseanmälningar för skolprogrammet. Anmälan är inte bindande men ger oss en uppfattning om hur stort intresset är för lärarledd undervisning i anslutning till stallet.