Stallprogrammet

Vår verksamhet

 

Vår verksamhet är än så länge lokal i Värmlands län och riktar sig till elever med problematisk skolfrånvaro. Satsningen är ett alternativ då andra insatser skolan gjort inte fungerat eller gett resultat. Vår verksamhet stöds av Region Värmland som även subventionerar delar av skolans kostnad. Det kan vara bra att veta att vi är en ideell förening utan vinstsyfte. 

Vi arbetar för att främja elevers psykiska och fysiska hälsa via metoden AAI och AAE (animal assisted interventions och animal assisted education) där vi använder häst och servicehund i anslutning till elevens utbildning. 

Vi har upptäckt att då vi använder djuren för att bryta skolfrånvaron uppstår en unik chans. Då skolpersonal umgås med eleven genom att fokusera tillsammans på djurets välmående och hälsa skapas unika tillfällen att nå fram till eleven som annars är svår att nå. Vissa elever har isolerat sig under flera terminer. Tiden är viktig för dessa elever. Ju längre eleven varit borta från de sociala relationer skolan erbjuder ju svårare är det för eleven att ta sig tillbaka till en fungerande skolsituation igen.

Vi erbjuder 2 olika lösningar där den ena är att eleven med problematisk skolfrånvaro får en till en undervisning med HippoCamps legitimerade lärare. Denna insats utförs på en hästgård strax utanför Kil och vi använder både häst och specialutbildad skolhund för att bryta isoleringen som ofta drabbar eleven. Vår lärare har goda kunskaper om elever med NPF diagnoser och har fina resultat av arbetet med de elever som tidigare deltagit i vår verksamhet.

Den andra lösningen är att skolan använder sin egen personal och möter upp eleven hos någon av våra samarbetspartners. Det kan vara en ridskola eller annan närliggande stallbyggnad. Då ser vi till att stallpersonal finns på plats och ansvarar för allt som har med stallet att göra. Sedan utför skolpersonalen undervisningen på lämplig plats i stallbyggnaden. Det är en unik chans för skolans personal att stärka bandet till eleven för att bana väg för elevens tillbakagång till skolan. Att möta eleven på halva vägen.

 

 Då skolan använder vår leg lärare ansvarar skolan för undervisningsmaterialet  som de önskar att eleven arbetar med. HippoCamps lärare har ett tätt samarbete med skolan och återkopplar alltid med skolans personal. Det skolarbete elevens utför tillsammans med HippoCamps lärare är betygsgrundande och den tid eleven deltar på HippoCamp ger eleven giltig skolnärvaro. Vårt övergripande mål med insatsen är att bromsa upp skolfrånvaron och förhindra att eleven blir isolerad i hemmet. Syftet är att återintegrera eleven i skolans ordinarie verksamhet. 

I

Så här arbetar vi

 

Vi är en ideell förening utan vinstsyfte.

Alla insatser pågår terminsvis. Varje insats tillfälle är 3 h. Skolan väljer de antal tillfällen i veckan som eleven deltar. Vi tillämpar kontrakt och återkoppling mellan verksamhetsledare och skola sker regelbundet.  

Vi är en samverkanspartner för skolor att vända sig till för att hjälpa elevgruppen hemmasittande elever. 

Alla insatser sker under ordinarie skoltid. Insatserna via HippoCamp är en del av elevens åtgärdsprogram. Skolans försäkring gäller för deltagande elever och all tid eleven gör i HippoCamps lokaler registreras som skolnärvaro via skolans närvaroregistrering. Det skoljobb som eleven arbetar med tillsammans med HippoCamps legitimerade lärare återkopplas till ordinarie skolpersonal och utgör grund inför framtida betygssättning.  

Insatserna är anpassade efter varje unika elev och innehåller umgänge med djur samt skolarbete. Undervisningen kan ske på olika sätt.

1) Undervisning via HippoCamps legitimerade lärare. En lösning där eleven deltar tillsammans med HippoCamps egen lärare på hästgård eller ridskola. HippoCamps lärare och elevens ordinarie mentor samverkar genom att elevens ordinarie mentor tar fram det material som eleven ska arbeta med under insatsen. HippoCamps lärare återkopplar till ordinarie mentor. Vi använder häst och utbildad servicehund med metoden AAE (animal assisted education)

Vi kan ta emot på privat gård strax utanför Kil i hemmiljö. På gården finns hästar och ridhus och servicehund. 

 

2) Skolan använder sin egna personal.  En lösning där skolas personal möter eleven vid lokal samordnad av HippoCamp. Det kan vara en ridskola i kommunen eller en privat ridanläggning. Personalen kan vara elevens mentor eller annan skolpersonal som bygger förtroende och relation till eleven under insatsen. Skolan utför den undervisande delen med eleven på plats i lokalen och vår samarbetspartner utför momentet med umgänge med djur. Uppföljning och återkoppling sker med alla berörda parter.