Stallprogrammet

Vår verksamhet

 

Vår verksamhet är än så länge lokal i Värmlands län och riktar sig till elever med problematisk skolfrånvaro. Satsningen är ett alternativ då andra insatser skolan gjort inte fungerat eller gett resultat. Vår verksamhet stöds av Region Värmland som även subventionerar delar av skolans kostnad. Det kan vara bra att veta att vi är en ideell förening utan vinstsyfte. 

Vi arbetar för att främja elevers psykiska och fysiska hälsa via metoden AAI och AAE (animal assisted interventions och animal assisted education) där vi använder häst och Social Tjänstehund i anslutning till elevens utbildning. 

Vi har upptäckt att då vi använder djuren för att bryta skolfrånvaron uppstår en unik chans. Då skolpersonal umgås med eleven genom att fokusera tillsammans på djurets välmående och hälsa skapas unika tillfällen att nå fram till eleven som annars är svår att nå. Vissa elever har isolerat sig under flera terminer. Tiden är viktig för dessa elever. Ju längre eleven varit borta från de sociala relationer skolan erbjuder desto svårare är det för eleven att ta sig tillbaka till en fungerande skolsituation igen.

Vi erbjuder 2 olika lösningar där den ena är att eleven med problematisk skolfrånvaro får en till en undervisning med HippoCamps legitimerade lärare. Denna insats utförs på en hästgård strax utanför Kil och vi använder både häst och utbildad skolhund för att bryta isoleringen som ofta drabbar eleven. Vår lärare har goda kunskaper om elever med NPF-diagnoser och har fina resultat av arbetet med de elever som tidigare deltagit och deltar i vår verksamhet.

Den andra lösningen är att skolan använder sin egen personal och möter upp eleven hos någon av våra samarbetspartners. Det kan vara en ridskola eller annan närliggande stallbyggnad. Då ser vi till att stallpersonal finns på plats och ansvarar för allt som har med stallet att göra. Sedan utför skolpersonalen undervisningen på lämplig plats i stallbyggnaden. Det är en unik chans för skolans personal att stärka bandet till eleven för att bana väg för elevens tillbakagång till skolan. Att möta eleven på halva vägen.

 

 Då skolan använder vår leg lärare ansvarar skolan för undervisningsmaterialet  som de önskar att eleven arbetar med. HippoCamps lärare har ett tätt samarbete med skolan och återkopplar alltid med skolans personal. Det skolarbete eleven utför tillsammans med HippoCamps lärare är betygsgrundande och den tid eleven deltar på HippoCamp ger eleven giltig skolnärvaro. Vårt övergripande mål med insatsen är att bromsa upp skolfrånvaron och förhindra att eleven blir isolerad i hemmet. Syftet är att återintegrera eleven i skolans ordinarie verksamhet. 

Så här arbetar vi

 

Vi är en ideell förening utan vinstsyfte.

Alla insatser pågår terminsvis. Varje insatstillfälle är 3 h. Skolan väljer de antal tillfällen i veckan som eleven deltar. Vi tillämpar kontrakt och återkoppling mellan verksamhetsledare och skola sker regelbundet.  

Vi är en samverkanspartner för skolor att vända sig till för att hjälpa elevgruppen hemmasittande elever. 

Insatserna via HippoCamp är en del av elevens åtgärdsprogram. Skolmaterial, tid och plats anpassas efter elevens behov. Skolans försäkring gäller för deltagande elever och all tid eleven gör i de lokaler HippoCamp tillämpar registreras som skolnärvaro via skolans närvaroregistrering. Det skoljobb som eleven arbetar med tillsammans med HippoCamps legitimerade lärare återkopplas till ordinarie skolpersonal och utgör grund inför framtida betygssättning.  

Insatserna är anpassade efter varje unika elev och innehåller umgänge med djur, aktivering, socialisering samt skolarbete. Undervisningen kan ske på olika sätt.

1) Undervisning via HippoCamps legitimerade lärare. En lösning där eleven deltar tillsammans med HippoCamps egen lärare kan ske på gården strax utanför Kil med de djur som finns där, på för eleven närbelägen ridskola eller annan lämplig lokal.  HippoCamps lärare och skolans kontaktperson samverkar genom att skolpersonal tar fram det material som eleven ska arbeta med under insatsen, som HippoCamps lärare anpassar så det passar både djur och elev. Vi använder häst och utbildad Skolhund med metoden AAE (animal assisted education). När eleven är redo finns möjlighet att använda Skolhunden för att underlätta för eleven att närma sig skolan.

 

2) Skolan använder sin egen personal.  En lösning där skolans personal möter eleven vid lokal samordnad av HippoCamp. Det kan vara en ridskola i kommunen eller en privat ridanläggning. Personalen kan vara elevens mentor eller annan skolpersonal som bygger förtroende och relation till eleven under insatsen. Skolan utför den undervisande delen med eleven på plats i lokalen och vår samarbetspartner utför momentet med umgänge med djur. Uppföljning och återkoppling sker med alla berörda parter.