Stallprogrammet

Stallprogrammet

 

Stallprogrammet är en insats för elever som blivit hemmasittandes. Stallprogrammet är ett alternativ då andra insatser genom skolan inte fungerat eller gett resultat. Vi fungerar också som en förebyggande insats då skolan ser ett upprepat mönster av frånvaro och vill närma sig och bygga relation till eleven på en plats mellan hem och skola. Vi arbetar för att främja elevers psykiska och fysiska hälsa via metoden AAI och AAE (animal assisted interventions och animal assisted education) där vi använder häst och servicehund i anslutning till eller under utbildningen. 

De flesta vet att djur har en lugnande inverkan på oss människor. Det finns många studier som visar att umgänge med djur får oss människor att må bra.

Vi på HippoCamp tar hjälp av häst och hund för att bryta isoleringen som ofta drabbar den som inte klarar att komma till skolan. Det uppstår ett unikt samspel mellan deltagarna och djuren. De hjälper också till att sätta fokus på någonting annat än skolmisslyckandet. 

Vi vill att alla deltagare hos oss ska utvecklas så långt som möjligt och för att förebygga att eleverna inte hamnar efter i skolan är skolans undervisning en viktig del av HippoCamps verksamhet.

Återgången till skolan ska vara så förutsägbar som möjligt därför är kontakten mellan elev och ordinarie skolpersonal viktig i vårt program. Vi kan också ordna så att eleven får besök av en klasskamrat eller annat som kan stärka elevens band till skolan. 

Så här arbetar vi

 

Vi är en ideell förening utan vinstsyfte.

Alla insatser pågår terminsvis. Varje insats tillfälle är 3 h. Skolan väljer de antal tillfällen i veckan som eleven deltar. Vi tillämpar kontrakt och återkoppling mellan verksamhetsledare och skola sker regelbundet.  

Vi är en samverkanspartner för skolor att vända sig till för att hjälpa elevgruppen hemmasittande elever. 

Alla insatser sker under ordinarie skoltid. Insatserna via HippoCamp är en del av elevens åtgärdsprogram. Skolans försäkring gäller för deltagande elever och all tid eleven gör i HippoCamps lokaler registreras som skolnärvaro via skolans närvaroregistrering. Det skoljobb som eleven arbetar med tillsammans med HippoCamps legitimerade lärare återkopplas till ordinarie skolpersonal och utgör grund inför framtida betygssättning.  

Insatserna är anpassade efter varje unika elev och innehåller umgänge med djur samt skolarbete. Undervisningen kan ske på olika sätt.

1) Undervisning via HippoCamps legitimerade lärare. En lösning där eleven deltar tillsammans med HippoCamps egen lärare på hästgård eller ridskola. HippoCamps lärare och elevens ordinarie mentor samverkar genom att elevens ordinarie mentor tar fram det material som eleven ska arbeta med under insatsen. HippoCamps lärare återkopplar till ordinarie mentor. Vi använder häst och utbildad servicehund med metoden AAE (animal assisted education)

Vi kan ta emot på privat gård strax utanför Kil i hemmiljö. På gården finns hästar och ridhus och servicehund. 

 

2) Skolan använder sin egna personal.  En lösning där skolas personal möter eleven vid lokal samordnad av HippoCamp. Det kan vara en ridskola i kommunen eller en privat ridanläggning. Personalen kan vara elevens mentor eller annan skolpersonal som bygger förtroende och relation till eleven under insatsen. Skolan utför den undervisande delen med eleven på plats i lokalen och vår samarbetspartner utför momentet med umgänge med djur. Uppföljning och återkoppling sker med alla berörda parter.