För vårdnadshavare

Vi vet att alla barn vill göra rätt och vara i skolan om de kan och har förmågan.

Som förälder till ett barn med skolfrånvaro problematik vet vi på Hippocamp vilket otroligt arbete du gör för att ditt barn ska klara av sin skolsituation.

Vi på föreningen vill vara ett stöd till dig som vårdnadshavare.

Du är inte ensam.

Det finns ingen säker statistik i Sverige ännu på exakt hur många barn som drabbas av ” hemmasittande”. Frånvarostatistiken döljs delvis eftersom många av eleverna har behov av anpassad studiegång och den räknas alltid som 100% skolnärvaro.

Prestationsprinsen och vänner har gjort en rapport 2016. Skolans tomma stolar. Det är den enda rapporten hittills som tittat på total skolfrånvaro. ( inte bara ogiltig frånvaro). Rapporten visar att av elever i åk 4-9 är det så många som 70 000 elever med en frånvaro över 10% varav 18 000 elever har en frånvaro på över 20%. Forskning visar att redan på denna nivå får frånvaron stora konsekvenser.  Många av barnen har någon form av Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Autism, dyslexi, eller ADHD.

Vårt mål är att du som vårdnadshavare till barn med problematisk skolfrånvaro ska kunna komma i kontakt med andra familjer i liknande situation genom våra medlemsträffar.

Under träffarna är syftet att diskutera ämnen som har med skolfrånvaro att göra och helt enkelt att få ventilera med personer som vet vad det handlar om och kan relatera till den situation vi är i med våra skolfrånvarande barn. Vi har tänkt att bjuda in personer som på olika sätt har en koppling till barn som drabbats av problematisk skolfrånvaro. 

Träffarna ska ge stöd och kraft. Ensam är inte stark! Vi är starka tillsammans!

Om du är intresserad att engagera dig mer i föreningen är du hjärtligt välkommen att kontakta mig. info@hippocamp.se  Hälsningar Eva-Lena Holma