För vårdnadshavare

Vi vet att alla barn vill göra rätt och vara i skolan om de kan och har förmågan.

Som förälder till ett barn med skolfrånvaro problematik vet vi på Hippocamp vilket otroligt arbete du gör för att ditt barn ska klara av sin skolsituation.

Vi på föreningen vill vara ett stöd till dig som vårdnadshavare.

Du är inte ensam.

Det finns ingen säker statistik i Sverige ännu på exakt hur många barn som drabbas av ” hemmasittande” eftersom mycket av frånvarostatistiken döljs då många av eleverna har en anpassad studiegång.

Prestationsprinsen och vänner har gjort en rapport 2016. Skolans tomma stolar. Det är den enda rapporten hittills som tittat på total skolfrånvaro. ( inte bara ogiltig frånvaro). Rapporten visar att av elever i åk 4-9 är det så många som 70 000 elever med en frånvaro över 10% varav 18 000 elever har en frånvaro på över 20%. Forskning visar att redan på denna nivå får frånvaron stora konsekvenser.  Många av dessa barn har någon form av Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Autism, dyslexi, eller ADHD.

Genom att vara medlem i HippoCamp ideella förening får du som vårdnadshavare till barn med problematisk skolfrånvaro komma i kontakt med andra familjer i liknande situation genom våra medlemsträffar. Vi förmedlar också andra kontakter som kommunens anhörigstöd eller organisationer för barn med NPF problematik.

När vi träffas på någon av våra medlemsträffar diskuterar vi ämnen som har med skolfrånvaro att göra. Vi försöker bjuda in personer som på olika sätt har en koppling till oss med barn drabbats av problematisk skolfrånvaro.  Vi kan exempelvis diskutera kring skollagen, hur vi får ett bra samarbete med skolan, om utmattning och sjukskrivning, vilka stöd som finns att få genom försäkringskassa, BUP, LSS eller socialtjänst. Socialtjänsten ses ofta som ett hot för oss med barn som inte klarar att gå till skolan. Genom att bjuda in socialtjänsten och låta dem berätta om hur de arbetar för familjer som fått orosanmälan på grund av skolfrånvarande barn kan vi exempelvis få en bättre förståelse.

I föreningen ska vi ge stöd och kraft åt varandra. Ensam är inte stark! Vi är starka tillsammans!

Vi måste orka för våra barn skull, och vi ska inte orka ensamma! Om du är intresserad att engagera dig mer i föreningen kontakta mig. info@hippocamp.se  Hälsningar Eva-Lena Holma